Naujienos

2017-02-09

Numatoma paskelbti kvietimą pagal Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo programą

Paraiškas paramai numatoa rinkti nuo 2017 m. kovo 27 d. iki  2017 m. gegužės 31 d.

Europos Regioninės Plėtros fondo (ERPF) parama sudaro 85% visų tinkamų projekto išlaidų, 15% lėšų sudaro projekto partnerių nuosavas įnašas. Skiriama paramos suma iki 1 mln. EUR. Paraišką turi teikti ne mažiau kaip du paramos gavėjai – bent vienas projekto vykdytojas iš Lietuvos ir bent vienas iš Latvijos.

Tinkami pareiškėjai yra vietos, regioninės ir nacionalinės institucijos; viešosios institucijos; nevyriausybinės organizacijos (NVO); kiti juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė.

Kvietimas galioja visoms Programos veikloms:

 

1. Tvari ir švari aplinka, kuriama bendradarbiaujant.

1.1. Padidinti lankytojų skaičių programos teritorijoje, gerinant ir plėtojant kultūros ir gamtos paveldo objektus, paslaugas, produktus.

1.2. Padidinti integraciją ir efektyvumą aplinkos išteklių valdyme.

1.3. Sutvarkyti praeityje užterštas viešas teritorijas

 

2. Parama darbuotojų judumui ir užimtumui.

2.1. Padidinti darbuotojų užimtumą per paramą verslumo skatinimui.

2.2. Įsidarbinimo galimybių didinimas, gerinant judumą ir darbo jėgos įgūdžius.

 

3. Socialinė įtrauktis kaip išankstinė teritorinės plėtros sąlyga.

3.1. Socialinių paslaugų prieinamumo ir efektyvumo gerinimas.

3.2. Gyvenimo sąlygų gerinimas skurdžiose bendruomenėse ir teritorijose.

 

4. Geresnė viešųjų paslaugų kokybė stiprinant viešųjų paslaugų administravimo efektyvumą.

4.1. Viešųjų paslaugų kokybės gerinimas, stiprinant gebėjimus ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

 

Programos teritorija apima Kauno, Šiaulių, Utenos, Panevėžio, Telšių ir Klaipėdos apskritis Lietuvoje ir Žiemgalos, Latgalos ir Kuržemės regionus Latvijoje.

Mūsų įmonė yra sėkmingai parengusi ir įgyvendinusi daugiau nei 50 įvairaus dydžio (iki 1,5 mln EUR vertės) konkurisnių projektų, remiamų iš tarptautinių paramos programų ( Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa, Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavio programos, Norvegų ir EEE finansinis mechanizmas, Lietuvos-Šveicarijos bendradarbiavimo programa ir kt. tarptautinių fondų programų parama). Esant pageidavimui, galime pateikti klientų atsiliepimus ir kontaktus dėl rekomendacijų.

Paraiškos teikiaos elektroniniu būdu per tam skirtą sistemą (eMS).


 

2016-09-21

Paskelbtas kvietimas pagal Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą

Europos Komisija patvirtino 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą (toliau – Programa), remiančią bendradarbiavimo per sieną iniciatyvas tarp minėtų šalių. Šiuo metu jau paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansavimui, paraiškos paramai renkamos iki  2016 m. gruodžio 20d.

Europos Regioninės Plėtros fondo (ERPF) parama sudaro 90% visų tinkamų projekto išlaidų, 10% lėšų sudaro projekto partnerių nuosavas įnašas. Projekto vertė – nuo 100 tūkst. iki 1,5 mln. EUR. Paraišką turi teikti ne mažiau kaip du paramos gavėjai – bent vienas projekto vykdytojas iš Lietuvos arba Latvijos ir bent vienas iš Baltarusijos.

Tinkami pareiškėjai yra vietos, regioninės ir nacionalinės institucijos; viešosios institucijos; nevyriausybinės organizacijos (NVO); kiti juridiniai asmenys, ku rių veiklą reglamentuoja viešoji teisė.

Programos teritorija apima Alytaus, Vilniaus, Utenos, Kauno ir Panevėžio apskritis, Latgalės ir Zemgalės regionus Latvijoje ir Vitebsko, Minsko ir Mogiliovo regionus Baltarusijoje.

Mūsų įmonė yra sėkmingai parengusi ir įgyvendinusi daugiau nei 50 įvairaus dydžio (iki 1,5 mln EUR vertės) konkurisnių projektų, remiamų iš tarptautinių paramos programų (Lietuvos-Latvijos bendradarbiavimo per sieną programa, Norvegų ir EEE finansinis mechanizmas, Lietuvos-Šveicarijos bendradarbiavimo programa ir kt. tarptautinių fondų programų parama). Esant pageidavimui, galime pateikti klientų atsiliepimus ir kontaktus dėl rekomendacijų.

Paraiškos gauti paramą yra renkamos iki 2016 metų gruodžio 20 dienos.

Paraiškos kartu su elektronine versija turi būti pristatytos į viešąją įstaigą Jungtinį techninį sekretoriatą adresu Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Vilnius, Lietuva.


2016-03-22

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal Interreg V-A Lietuva-Lenkija bendradarbiavimo programą

Kartu su ateinančiu pavasariu prasidėjo ir naujas bendradarbiavimo per sieną programos etapas - pagaliau startavo 2014-2020 metų Interreg V-A Lietuva-Lenkija bendradarbiavimo programa. Programos atidarymo konferencijos metu Druskininkuose iškilmingai paskelbtas ir pirmasis kvietimas teikti paraiškas.

Tinkami pareiškėjai yra vietos, regioninės ir nacionalinės institucijos; viešosios institucijos; nevyriausybinės organizacijos (NVO); paramos verslui organizacijos (verslo inkubatoriai, mokslo ir technologijų parkai, prekybos rūmai, kiti NVO); kiti juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė.

Programos Teritorija (Lietuvos pusėje) apima šias apskritis:

- Marijampolės apskritis (Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio rajono ir Šakių rajono savivaldybės);
- Alytaus apskritis (Alytaus rajono, Lazdijų rajono, Varėnos rajono, Alytaus miesto ir Druskininkų savivaldybės);
- Tauragės apskritis (Tauragės rajono, Šilalės rajono, Jurbarko rajono ir Pagėgių savivaldybės);
- Kauno apskritis (Kauno miesto, Kauno rajono, Kaišiadorių rajono, Prienų rajono, Jonavos rajono, Kėdainių rajono, Raseinių rajono ir Birštono savivaldybės);
- Vilniaus apskritis (Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono, Vilniaus rajono ir Elektrėnų savivaldybės).

Mūsų įmonė yra sėkmingai parengusi ir įgyvendinusi daugiau nei 30 įvairaus dydžio (iki 1,5 mln EUR vertės) projektų, remiamų iš tarptautinių paramos programų (Norvegų ir EEE finansinis mechanizmas, Lietuvos-Šveicarijos bendradarbiavimo programa, Lietuvos-Latvijos bendradarbiavimo per sieną programa ir kt. tarptautinių fondų programų parama). Esant pageidavimui, galime pateikti klientų atsiliepimus ir kontaktus dėl rekomendacijų.

Paraiškos gauti paramą pagal bus renkamos iki 2016 metų birželio 9 dienos.

Paraiškos kartu su elektronine versija turi būti pristatytos į viešąją įstaigą Jungtinį techninį sekretoriatą adresu Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Vilnius, Lietuva.


2015-02-26

2015 m. bus skelbiamas kvietimas teikti paraiškas žemės ūkio produktų perdirbėjams

Pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ ES parama žemės ūkiui skiriama juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) rinkodara ne trumpiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo. Pajamos iš iš žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros per 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. ūkio subjekto pajamų.

ES parama pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ gali sudaryti nuo 40 proc. iki 70 proc. tinkamų išlaidų (gaminantiems ekologiškus žemės ūkio produktus – iki 50 proc., paramos intensyvumas veiksmams, vykdomiems įgyvendinant EIP, susijusiems su gamintojų organizacijų susijungimu, gali būti padidintas iki 20 proc. punktų).

Tinkamos finansuoti išlaidos apima šias kategorijas:
• statybos, rekonstrukcija;
• įrenginių ir (ar) įrangos (įskaitant techniką), pirkimo ar išperkamosios, finansinės nuomos išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės;
• investicijos į nematerialųjį turtą;
• bendrosios išlaidos.

 

Mūsų įmonė yra sėkmingai parengusi ir įgyvendinusi 6 įvairaus dydžio (iki 12 mln litų vertės) ES paramos projektus pagal analogišką ES paramos priemonę verslui 2009-2013 metais (2007-2013m ES paramos sezono metu). Visi mūsų pateikti projektai buvo 100% sėkmingi pagal šią paramos priemonę. Esant pageidavimui, galime pateikti klientų atsiliepimus ir kontaktus dėl rekomendacijų.

Paraiškos gauti ES paramą investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą bus renkamos 2015 m. birželio 1 - liepos 31 dienomis.


2012-06- 07

Pasikeitusios LAAIF kvietimo „Švietimo įstaigų pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas“ esminės sąlygos - blogos naujienos švietimo energijos vartojimo audito neturinčioms įstaigoms

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (toliau – LAAIF) skelbia kvietimą teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2012 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (II dalies 1.1.1. punktas): „Švietimo įstaigų pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas“.

Šiam kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 23,35 mln. Lt.

Pagal šią priemonę pareiškėju gali būti švietimo įstaigų pastatų, kurie priklauso valstybei ar savivaldybėms, valdytojai ar savininkai.

Paraiškų pateikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimas atliekami pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintus reikalavimus.

Paraiškos bus vertinamos tęstiniu būdu, atsižvelgiant į paraiškos pateikimo datą. Paraiškų vertinimo eiliškumas gali būti tikslinamas priklausomai nuo administracinės atitikties vertinimo užbaigimo datos. Netinkamai užpildytos paraiškos, kurioms negali būti užbaigtas administracinis atitikties vertinimas, netenka teisės į finansavimo lėšų rezervavimą, iki bus ištaisyti trūkumai. Paraiškos bus atrenkamos pagal Lietuvos aplinkos apsaugos fondo direktoriaus 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. B-38 „Dėl darbo su Klimato kaitos programos projektais tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintus Mažos, vidutinės ir didelės apimties projektų aplinkosauginius – techninius kriterijus, paraiškas atrenkant tęstiniu būdu.

Gavus daugiau paraiškų, nei yra skirta lėšų, paraiškų priėmimas bus stabdomas.

Maksimalų skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 1 Lt vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento.

Bendras išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį apskaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 patvirtintą „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo“ 2 priede nustatytą Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodiką.

Tinkamos projektų išlaidų kategorijos apibrėžtos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu.

Pareiškėjai įrangos, darbų, paslaugų bei kitų prekių pirkimus turi atlikti, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102), kai Pareiškėjas yra perkančioji organizacija, arba Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu“ (Žin., 2010, Nr. 110-5648), kai pareiškėjas nėra perkančioji organizacija.

 

Siekiant ateityje išvengti analogiškos situacijos, UAB Verslo projektavimo centras kviečia Jus bendradarbiauti su mūsų įmone ir jau dabar pasirengti energetinį pastato auditą. Parengtas auditas išlieka aktualus 3 metus, o per minėtą laiotarpį jo nepanaudojus, mes jį atnausinsime itin palankiomis sąlygomis.


2012-05-17

Kvietimas teikti investicinių projektų paraiškas Klimato kaitos specialiosios programos paramai gauti

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (toliau – LAAIF) skelbia kvietimą teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2012 m. sąmatos (toliau – Sąmata) priemonę (1.1.1. punktą):Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas“ bei Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2012 m. sąmatą detalizuojančio plano II dalies priemonę (1.1.1. punktą): „Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas“.

Pagal priemonę „Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas“ pareiškėju gali būti švietimo įstaiga arba savivaldybės administracija.

Paraiškų pateikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimas atliekami pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintus reikalavimus.

Paraiškų vertinimo būdas – konkursinis. Paraiškos bus atrenkamos pagal Lietuvos aplinkos apsaugos fondo direktoriaus 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. B-38 „Dėl darbo su Klimato kaitos programos projektais tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintus Mažos, vidutinės ir didelės apimties projektų aplinkosauginius – techninius kriterijus, paraiškas atrenkant konkurso būdu.

Maksimalų skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 1 Lt vienam projektu sumažinamam kilogramui CO ekvivalento. Bendras išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį apskaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 patvirtintą „Dėl klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo“ 2 priede nustatytą Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodiką.

Tinkamos projektų išlaidų kategorijos apibrėžtos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu.

Pareiškėjai įrangos, darbų, paslaugų bei kitų prekių pirkimus turi atlikti, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102), kai Pareiškėjas yra perkančioji organizacija, arba Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu“ Žin., 2010, Nr. 110-5648), kai pareiškėjas nėra perkančioji organizacija.

Paraiškos spausdintą pasirašytą variantą ir įrašytą (MS Word formatu) į elektroninę laikmeną kartu su paraiška privalomais pateikti dokumentais Pareiškėjai arba jų įgalioti asmenys turi pateikti LAAIF tiesiogiai arba atsiųsti registruotu laišku (adresu Vytauto g. 12, LT-08118, Vilnius) iki 2012 m. liepos 16 d. Tiesiogiai paraiškos priimamos pirmadienį-ketvirtadienį 8.30-17.30, penktadienį – 8.30-16.15. Siunčiant registruotu laišku, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui (kurių sąrašai yra skelbiami Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos interneto svetainėje adresu http://www.rrt.lt/lt/pasto-verslio/salygos-veiklai_72/paslaugu-teikejai_79.html ne vėliau kaip iki 2012 m. liepos 16 d. 24:00.


2012-03-26

2012 m. kovo 22 d. įsakymu patvirtintos Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) programos 2012 metų finansavimo kryptys

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas 2012 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. D1-256 patvirtino Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) programos 2012 metų finansavimo kryptis. Remiantis minėtame įsakyme išdėstyta informacija, pateikiame 2012 metų LAAIF finansavimo krypčių sąrašą:

Eil. Nr.

Lėšų paskirtis

Lėšos, mln. Lt

Lėšos planuojamos panaudoti

Paraiškų pateikimo ir atrankos būdas

I kvietimui teikti paraiškas

II kvietimui teikti paraiškas

1.

Nepanaudotų asignavimų likutis metų pradžioje

20,1725

 

 

 

2.

Pajamos (planuojamos)

9,518

 

 

 

3.

Išlaidos pagal finansavimo kryptis

29,6905

 

 

 

3.1. Vandenų apsauga 1  

5

3

2

Konkursinis

3.1.1.

Projektai, susiję su gamybinių bei kitų ūkinėje veikloje susidariusių nuotekų (išskyrus paviršines nuotekas) valymo pajėgumų kūrimu arba valymo efektyvumo didinimu2.

 

 

 

 

3.1.2.

Projektai, susiję su komunalinių nuotekų pajungimu prie nuotekų valymo įrenginių ir/ar nuotekų valymo pajėgumų (iki 100 GE) kūrimu bei valymo efektyvumo didinimu2.

 

 

 

 

3.1.3.

Projektai, susiję su galimai teršiamų teritorijų paviršinių nuotekų valymo pajėgumų kūrimu2.

 

 

 

 

3.2. Aplinkos oro apsauga1 

3

2

1

Konkursinis 

3.2.1.

Projektai, susiję su oro valymo įrenginių diegimu ir/ar kvapų mažinimu.

 

 

 

 

3.3. Atliekų tvarkymas1  

5

3

2

Konkursinis 

3.3.1.

Projektai, susiję su biologiškai skaidžių atliekų  tvarkymu.

 

 

 

 

3.3.2.

Projektai, susiję su medicininių atliekų nukenksminimo įrenginių diegimu.

 

 

 

 

3.3.3.

Projektai, susiję su pavojingų atliekų tvarkymu3.

 

 

 

 

3.4. Prevenciniai projektai1 

9,7905

7

2,7905

Konkursinis 

3.4.1.

Projektai, susiję su vandenų taršą mažinančių gamybos technologijų diegimu.

 

 

 

 

3.4.2.

Projektai, susiję su įrangos, mažinančios gamybos ar kitos ūkinės veiklos atliekų susidarymą, įdiegimu.

 

 

 

 

3.4.3.

Projektai, susiję su į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį mažinančių gamybos technologijų diegimu 4.

 

 

 

 

3.5. Kitos priemonės

 

 

 

 

3.5.1.

Pagal Lietuvos aplinkos apsaugos fondo 2011 m. ir ankstesnius kvietimus pateiktiems ir patvirtintiems projektams.

6,8

 

 

 

3.5.2.

Informacinės aplinkosauginės mokesčių kontrolės sistemos kūrimui  ir administravimui.

0,1

 

 

 

1 Išskyrus projektus, numatytus arba tinkamus finansuoti ES struktūrinės paramos ar kitų fondų bei programų lėšomis.

2 Išskyrus projektus, susijusius su gyvenamojo sektoriaus ar gamybos plėtra.

3 Išskyrus atliekas, deginamas arba tinkamas deginti esamuose pavojingų atliekų deginimo įrenginiuose.

4 Išskyrus projektus, numatytus arba tinkamus finansuoti iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, ir projektus, susijusius su biodegalų gamyba.