Atlikti Darbai

2007-2013 m. ES struktūrinės paramos priemonės:


Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu

Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas

Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra

Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas

Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra

Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas

Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką

Probleminių teritorijų plėtra

E-verslas LT

Savivaldos transporto infrastuktūros modernizavimas ir plėtra

Profesinio mokymo infrastuktūros plėtra

Kolegijų infrastuktūra, skirta studijoms

Kolegijų infrastuktūros atnaujinimas ir plėtra

Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje

Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės:

Parama verslo kūrimui ir plėtrai

Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas

Kaimo atnaujinimas ir plėtra (planavimo būdu)

Kaimo atnaujinimas ir plėtra

Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos

Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara

Žemės ūkio valdų modernizavimas

Kiti fondai ir programos:

LAAIF programa

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa

EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai

BPD 2004-2006 priemonės

Valstybės kapitalo investicijų (VIP) programa