Naujienos

2020-07-30

Paskelbtas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Sveikata“ kvietimas teikti paraiškas „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“

 

Pagal Kvietimą finansavimas bus teikiamas šioms veikloms:

1. Mokyklų/ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų paprastasis remontas;

2. Sveikatos kabinetų metodinių priemonių įsigijimas (psichinės sveikatos stiprinimui skirtų priemonių, visuomenės sveikatos rizikos veiksnių priemonių, sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo priemonių, informacinių komunikacinių technologijų priemonių, kt. metodinių priemonių), reikalingų psichinės sveikatos prevencijai ir stiprinimui mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdyti.

Finansavimas bus skiriamas projektams, prisidedantiems prie Programos ir Kvietimo tikslų siekimo bei tiems projektams, kurių į projektą įtrauktų psichikos sveikatos stiprinimui skirtų priemonių (žr. Rekomenduojamų psichikos sveikatos stiprinimui skirtų priemonių sąrašas, 1 priedas) procentas nuo bendrai planuojamų įsigyti priemonių skaičiaus yra ne mažiau kaip 10 proc.

 

Dėl išsamesnės informacijos, atrankos kriterijų ir paraiškos rengimo sąlygų kreipkitės telefonu 8-602-39458.

 

Praiškos teikiaos elektroniniu būdu iki 2020m. spalio 15d., 16:00 Lietuvos laiku.


 

2016-09-21

 

2017-02-09

Numatoma paskelbti kvietimą pagal Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo programą

Paraiškas paramai numatoa rinkti nuo 2017 m. kovo 27 d. iki  2017 m. gegužės 31 d.

Europos Regioninės Plėtros fondo (ERPF) parama sudaro 85% visų tinkamų projekto išlaidų, 15% lėšų sudaro projekto partnerių nuosavas įnašas. Skiriama paramos suma iki 1 mln. EUR. Paraišką turi teikti ne mažiau kaip du paramos gavėjai – bent vienas projekto vykdytojas iš Lietuvos ir bent vienas iš Latvijos.

Tinkami pareiškėjai yra vietos, regioninės ir nacionalinės institucijos; viešosios institucijos; nevyriausybinės organizacijos (NVO); kiti juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė.

Kvietimas galioja visoms Programos veikloms:

 

1. Tvari ir švari aplinka, kuriama bendradarbiaujant.

1.1. Padidinti lankytojų skaičių programos teritorijoje, gerinant ir plėtojant kultūros ir gamtos paveldo objektus, paslaugas, produktus.

1.2. Padidinti integraciją ir efektyvumą aplinkos išteklių valdyme.

1.3. Sutvarkyti praeityje užterštas viešas teritorijas

 

2. Parama darbuotojų judumui ir užimtumui.

2.1. Padidinti darbuotojų užimtumą per paramą verslumo skatinimui.

2.2. Įsidarbinimo galimybių didinimas, gerinant judumą ir darbo jėgos įgūdžius.

 

3. Socialinė įtrauktis kaip išankstinė teritorinės plėtros sąlyga.

3.1. Socialinių paslaugų prieinamumo ir efektyvumo gerinimas.

3.2. Gyvenimo sąlygų gerinimas skurdžiose bendruomenėse ir teritorijose.

 

4. Geresnė viešųjų paslaugų kokybė stiprinant viešųjų paslaugų administravimo efektyvumą.

4.1. Viešųjų paslaugų kokybės gerinimas, stiprinant gebėjimus ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

 

Programos teritorija apima Kauno, Šiaulių, Utenos, Panevėžio, Telšių ir Klaipėdos apskritis Lietuvoje ir Žiemgalos, Latgalos ir Kuržemės regionus Latvijoje.

Mūsų įmonė yra sėkmingai parengusi ir įgyvendinusi daugiau nei 50 įvairaus dydžio (iki 1,5 mln EUR vertės) konkurisnių projektų, remiamų iš tarptautinių paramos programų ( Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa, Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavio programos, Norvegų ir EEE finansinis mechanizmas, Lietuvos-Šveicarijos bendradarbiavimo programa ir kt. tarptautinių fondų programų parama). Esant pageidavimui, galime pateikti klientų atsiliepimus ir kontaktus dėl rekomendacijų.

Paraiškos teikiaos elektroniniu būdu per tam skirtą sistemą (eMS).


 

2016-09-21

Paskelbtas kvietimas pagal Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą

Europos Komisija patvirtino 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą (toliau – Programa), remiančią bendradarbiavimo per sieną iniciatyvas tarp minėtų šalių. Šiuo metu jau paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansavimui, paraiškos paramai renkamos iki  2016 m. gruodžio 20d.

Europos Regioninės Plėtros fondo (ERPF) parama sudaro 90% visų tinkamų projekto išlaidų, 10% lėšų sudaro projekto partnerių nuosavas įnašas. Projekto vertė – nuo 100 tūkst. iki 1,5 mln. EUR. Paraišką turi teikti ne mažiau kaip du paramos gavėjai – bent vienas projekto vykdytojas iš Lietuvos arba Latvijos ir bent vienas iš Baltarusijos.

Tinkami pareiškėjai yra vietos, regioninės ir nacionalinės institucijos; viešosios institucijos; nevyriausybinės organizacijos (NVO); kiti juridiniai asmenys, ku rių veiklą reglamentuoja viešoji teisė.

Programos teritorija apima Alytaus, Vilniaus, Utenos, Kauno ir Panevėžio apskritis, Latgalės ir Zemgalės regionus Latvijoje ir Vitebsko, Minsko ir Mogiliovo regionus Baltarusijoje.

Mūsų įmonė yra sėkmingai parengusi ir įgyvendinusi daugiau nei 50 įvairaus dydžio (iki 1,5 mln EUR vertės) konkurisnių projektų, remiamų iš tarptautinių paramos programų (Lietuvos-Latvijos bendradarbiavimo per sieną programa, Norvegų ir EEE finansinis mechanizmas, Lietuvos-Šveicarijos bendradarbiavimo programa ir kt. tarptautinių fondų programų parama). Esant pageidavimui, galime pateikti klientų atsiliepimus ir kontaktus dėl rekomendacijų.

Paraiškos gauti paramą yra renkamos iki 2016 metų gruodžio 20 dienos.

Paraiškos kartu su elektronine versija turi būti pristatytos į viešąją įstaigą Jungtinį techninį sekretoriatą adresu Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Vilnius, Lietuva.


2016-03-22

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal Interreg V-A Lietuva-Lenkija bendradarbiavimo programą

Kartu su ateinančiu pavasariu prasidėjo ir naujas bendradarbiavimo per sieną programos etapas - pagaliau startavo 2014-2020 metų Interreg V-A Lietuva-Lenkija bendradarbiavimo programa. Programos atidarymo konferencijos metu Druskininkuose iškilmingai paskelbtas ir pirmasis kvietimas teikti paraiškas.

Tinkami pareiškėjai yra vietos, regioninės ir nacionalinės institucijos; viešosios institucijos; nevyriausybinės organizacijos (NVO); paramos verslui organizacijos (verslo inkubatoriai, mokslo ir technologijų parkai, prekybos rūmai, kiti NVO); kiti juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė.

Programos Teritorija (Lietuvos pusėje) apima šias apskritis:

- Marijampolės apskritis (Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio rajono ir Šakių rajono savivaldybės);
- Alytaus apskritis (Alytaus rajono, Lazdijų rajono, Varėnos rajono, Alytaus miesto ir Druskininkų savivaldybės);
- Tauragės apskritis (Tauragės rajono, Šilalės rajono, Jurbarko rajono ir Pagėgių savivaldybės);
- Kauno apskritis (Kauno miesto, Kauno rajono, Kaišiadorių rajono, Prienų rajono, Jonavos rajono, Kėdainių rajono, Raseinių rajono ir Birštono savivaldybės);
- Vilniaus apskritis (Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono, Vilniaus rajono ir Elektrėnų savivaldybės).

Mūsų įmonė yra sėkmingai parengusi ir įgyvendinusi daugiau nei 30 įvairaus dydžio (iki 1,5 mln EUR vertės) projektų, remiamų iš tarptautinių paramos programų (Norvegų ir EEE finansinis mechanizmas, Lietuvos-Šveicarijos bendradarbiavimo programa, Lietuvos-Latvijos bendradarbiavimo per sieną programa ir kt. tarptautinių fondų programų parama). Esant pageidavimui, galime pateikti klientų atsiliepimus ir kontaktus dėl rekomendacijų.

Paraiškos gauti paramą pagal bus renkamos iki 2016 metų birželio 9 dienos.

Paraiškos kartu su elektronine versija turi būti pristatytos į viešąją įstaigą Jungtinį techninį sekretoriatą adresu Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Vilnius, Lietuva.


2015-02-26

2015 m. bus skelbiamas kvietimas teikti paraiškas žemės ūkio produktų perdirbėjams

Pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ ES parama žemės ūkiui skiriama juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) rinkodara ne trumpiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo. Pajamos iš iš žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros per 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. ūkio subjekto pajamų.

ES parama pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ gali sudaryti nuo 40 proc. iki 70 proc. tinkamų išlaidų (gaminantiems ekologiškus žemės ūkio produktus – iki 50 proc., paramos intensyvumas veiksmams, vykdomiems įgyvendinant EIP, susijusiems su gamintojų organizacijų susijungimu, gali būti padidintas iki 20 proc. punktų).

Tinkamos finansuoti išlaidos apima šias kategorijas:
• statybos, rekonstrukcija;
• įrenginių ir (ar) įrangos (įskaitant techniką), pirkimo ar išperkamosios, finansinės nuomos išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės;
• investicijos į nematerialųjį turtą;
• bendrosios išlaidos.

 

Mūsų įmonė yra sėkmingai parengusi ir įgyvendinusi 6 įvairaus dydžio (iki 12 mln litų vertės) ES paramos projektus pagal analogišką ES paramos priemonę verslui 2009-2013 metais (2007-2013m ES paramos sezono metu). Visi mūsų pateikti projektai buvo 100% sėkmingi pagal šią paramos priemonę. Esant pageidavimui, galime pateikti klientų atsiliepimus ir kontaktus dėl rekomendacijų.

Paraiškos gauti ES paramą investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą bus renkamos 2015 m. birželio 1 - liepos 31 dienomis.